Zasebnost in piškotki

 1. Spletni portal rizi.si je posredniška platforma, namenjena oglaševanju blaga in storitev ter povpraševanj po omenjenim blagu in storitvah. Spletni portal ne omogoča neposrednega sklepanja pogodb na daljavo med oglaševalci in zainteresiranimi ponudniki oz. povpraševalci po storitvah. Omogoča izključno objavo in pregledovanje ter posredovanje oglasov, ki jih ustvarijo ponudniki in povpraševalci, s ciljem omogočiti ponudnikom in povpraševalcem navezavo stika. Spletni portal razen navedenega omogoča komunikacijo med ponudniki in povpraševalci preko komunikacijske platforme. Vse storitve so predmet v nadaljevanju navedenih pogojev.
 2. V teh splošnih pogojih uporabe spletnega portala imajo izrazi, navedeni v nadaljevanju, naslednji pomen:
  splošni pogoji: ti splošni pogoji uporabe spletnega portala.
  spletni portal: spletni portal rizi.si, dostopen preko spletne domene www.rizi.si. Pojem »spletni portal« zajema vse spletne strani znotraj domene www.rizi.si.
  upravljalec: upravljalec spletnega portala, to sta Žan Trunk in Janez Borovnica
  uporabnik: vsak obiskovalec spletnega portala.
  registriran uporabnik: uporabnik, ki je na podlagi registracije pridobil uporabniški račun in s tem možnost uporabe dodatnih funkcij oz. storitev spletnega portala.
  uporabniški račun: račun na spletnem portalu, ki ga uporabnik pridobi z registracijo.
  oglas uporabnika: oglas uporabnika spletnega portala z vsemi njegovimi elementi, t. j. slikami, skicami in drugimi grafičnimi elementi, besedilom, povezavami, kontaktnimi podatki in morebitnimi drugimi elementi.
  komercialni oglas: oglas tretje osebe, ki ni registrirani uporabnik portala, v zvezi s storitvami ali blagom, ki niso povezane z dejavnostjo portala
 3. Ti splošni pogoji veljajo za vsak obisk in uporabo spletnega portala. Obisk in uporaba spletnega portala sta dovoljena samo pod pogojem, da se uporabnik s splošnimi pogoji strinja. V primeru, da se uporabnik s splošnimi pogoji ne strinja, uporaba spletnega portala ni dovoljena in ga mora uporabnik zapustiti. Vsaka uporaba spletnega portala je predmet v tistem trenutku veljavnih splošnih pogojev. Za seznanjenost z vsakokrat veljavnimi splošnimi pogoji je odgovoren uporabnik. Z vsakokratnim vstopom na spletni portal uporabnik soglaša, da je seznanjen z aktualnimi splošnimi pogoji ter da jih v celoti sprejema.
  Splošne pogoje izdaja upravljalec spletnega portala in se lahko kadarkoli brez vnaprejšnjega obvestila spremenijo.
  Upravljalec portala je ustanovljen in posluje skladno s pravom Republike Slovenije. Spletni portal deluje po pravu Republike Slovenije.
 4. Vsebina spletnega portala je v celoti v lasti upravljalca Rizi.si, Žan Trunk in Janez Borovnica razen vsebine oglasov registriranih uporabnikov portala in vsebine komercialnih oglasov. Imetnik vseh upravičenj avtorske pravice na vsebinah, ki sta v lasti upravljalca, je upravljalec in si jih ta v celoti pridržujeta Žan Trunk in Janez Borovnica. Upravljalec je prav tako imetnik oz. licencirani uporabnik vseh znamk, ki se pojavljajo na spletnem portalu, razen tistih, ki se pojavljajo v vsebini komercialnih oglasov. Uporaba informacij s spletnega portala, varovanih z omenjeno avtorsko pravico in pravicami industrijske lastnine, je dovoljena le za lastne potrebe in pod pogojem, da so te reproducirane vsebinsko dosledno in v enakem kontekstu ter da je naveden kot vir spletni portal rizi.si in kot imetnika avtorskih pravic Žan Trunk in Janez Borovnica. Uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem portalu in v lasti upravljalca ter varovane z avtorsko pravico ali pravicami industrijske lastnine, v druge namene kot za lastne potrebe, je dovoljena samo na podlagi predhodnega pisnega soglasja upravljalca. Preoblikovanje informacij ali uporaba v drugem kontekstu je tudi v tem primeru dopustna samo v primeru, da je to izrecno navedeno in da so citirani deli jasno označeni.
  Vsebina oglasov registriranih uporabnikov portala kot tudi vsebina komercialnih oglasov je v lasti tretjih oseb in zanjo ti pogoji uporabe ne veljajo. Uporaba vsebine oglasov registriranih uporabnikov spletnega portala in komercialnih oglasov je dovoljena pod pogoji, ki jih določijo njihovi lastniki oz. imetniki avtorskih pravic na navedenih vsebinah. Če oz. dokler registrirani uporabniki in imetniki avtorskih pravic komercialnih oglasov za svoje oglase izrecno pisno ne določijo drugače, se šteje, da veljajo za njihovo uporabo enaki pogoji, kot so v prejšnjem členu opredeljeni za upravljalčeve vsebine na spletnem portalu.
  Če je na spletni portal rizi.si narejena povezava s tretjih strani, mora biti spletna stran spletnega portala edini element v oknu brskalnika – prikaz spletne strani portala znotraj okvira druge spletne strani je prepovedana. Upravljalec si pridržuje pravico, da takšno povezovanje s tretjih strani po lastni diskreciji prepove.
 5. Upravljalec ne daje nobenega jamstva za vsebino, funkcionalnost in storitve, ki jih spletni portal ponuja. Informacije, objavljene na spletnem portalu, so informativne narave. Upravljalec portala si bo prizadeval zagotavljati točnost, popolnost in ažurnost informacij, objavljenih na spletnem portalu, vendar za to ne jamči.
  Uporabnik spletni portal uporablja na lastno odgovornost. Sam je dolžan zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do spletnega portala (zaščita pred vdori, zaščita pred virusi itd.). Uporabnik je prav tako sam odgovoren za varovanje svojih podatkov in drugih podatkov, ki jih prenaša preko svetovnega spleta. Upravljalec zaščite v smislu rizikov iz tega odstavka ne zagotavlja, razen v obsegu, kot ga določajo ostala določila teh splošnih pogojev (npr. varstvo osebnih podatkov – poglavje 5).
  Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega opozorila spremeni, razširi, doda ali odstrani vsebino spletnega portala in/ali nabor storitev, ki jih spletni portal ponuja, kar vključuje spremembo funkcionalnosti strani in/ali uporabniške izkušnje. Registrirani uporabnik v primeru iz tega odstavka nima pravice do nadomestila ali kompenzacije na drugačni podlagi, sme pa se deregistrirati kot uporabnik v skladu s členom 9.13.
  Kadar povezave na spletnem portalu vodijo do spletnih strani izven domene www.rizi.si, te strani niso pod nadzorom, upravljanjem ali v zvezi z upravljalcem spletnega portala in slednji nima nobenega vpliva na njihovo vsebino. Upravljalec zato ne jamči za vsebino in varnost teh spletnih strani, prav tako pa ne prevzema odgovornosti za varstvo in zaščito podatkov, posredovanih na te spletne strani.
  Oglasi registriranih uporabnikov na spletnem portalu oz. posredovanih preko spletnega portala so last tistega uporabnika, ki oglas objavi oz. posreduje. Za resničnost oddanih oglasov, pravilnost njihove vsebine ter skladnost oglasov s prisilnimi predpisi je odgovoren uporabnik, ki oglas objavi oz. posreduje.
  Upravljalec portala ni odgovoren za resnost ponudb iz oglasov ter kvaliteto ali druge vidike izvedbe storitev, ki so vsebina oglasov. Upravljalec vsebine oddanih oglasov ne preverja in ne prevzema odgovornosti, ki iz tega izhaja. Upravljalec spletnega portala zlasti v nobenem primeru ne odgovarja za kvaliteto opravljenih storitev s strani ponudnikov in spoštovanje danih jamstev in garancij, vključno z Garancijo zadovoljstva (člen 8.19.).
  Oglas lahko predstavlja ponudbo ali vabilo za stavljenje ponudb. Kadar oglas predstavlja ponudbo, je oglaševalec na objavljene pogoje vezan. S sprejemom ponudbe nastane med njim in uporabnikom, ki je ponudbo sprejel, obligacijsko razmerje. Upravljalec portala v tem razmerju ni udeležen. Vse morebitne spore iz tako sklenjenega razmerja rešujeta oglaševalec in tisti, ki je ponudbo sprejel, izključno med sabo. Upravljalec v primeru takšnega spora ne nosi nobene odgovornosti.
  Upravljalec portala ne prevzema odgovornosti za ravnanja in vedenje uporabnikov spletnega portala nasproti drugim uporabnikom spletnega portala in tretjim osebam.
  Upravljalec portala ni odgovoren za vsebino komunikacije med registriranimi uporabniki portala, ki poteka preko komunikacijske platforme v okviru portala, saj ne more neposredno vplivati na njeno vsebino.
  Upravljalec ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno škodo, ki bi uporabniku nastala zaradi uporabe spletnega portala ali informacij oz. vsebin, ki so na njem objavljene. Izključitev odgovornosti med drugim vključuje škodo, ki bi uporabniku lahko nastala zaradi netočnosti, nepopolnosti ali napačnosti objavljenih informacij ali netočnosti, nepopolnosti ali neresničnosti informacij, ki jih vsebujejo objavljeni oglasi. Prav tako upravljalec ne prevzema nobene odgovornosti zaradi sprememb v obsegu objavljenih vsebin ali ponujenih storitev (člen 4.3.), vključujoč nemožnost uporabe predhodno dostopnih vsebin, storitev ali funkcij. Izključitev odgovornosti velja tudi za primer, da storitve, ki jih spletni portal ponuja, ne delujejo, kot je opisano, ali delujejo z omejitvami, v primeru nemožnosti uporabe spletnega portala ali njegove nedostopnosti ne glede na razlog ter izgube podatkov o registriranem uporabniku, njegovem uporabniškem računu ali njegovih objavljenih ali neobjavljenih oglasih.
  Upravljalec odgovarja uporabniku izključno v mejah, ki jih določajo ti splošni pogoji. Kakršnakoli večja odgovornost ali odgovornost na drugem temelju, kot je določena v teh splošnih pogojih, je izključena, razen, če ne izhaja drugače iz prisilnih predpisov. Uporabnik nima pravice do povrnitve škode, ki jo utrpi zaradi uveljavljanja zahtevkov nasproti upravljalcu. Omejitve odgovornosti iz tega poglavja ne veljajo v primeru hude malomarnosti ali naklepa upravljalca.
 6. Upravljalec je zavezan k varovanju zasebnosti posameznikov – uporabnikov spletnega portala skladno z zakonodajo Republike Slovenije, ki ureja varstvo osebnih podatkov (zlasti Zakon o varstvu osebnih podatkov).
  Upravljalec osebnih podatkov v smislu Zakona o varstvu osebnih podatkov je upravljalec spletnega portala, kot je opredeljen v členu 1.2. Upravljalec ne zbira nobenih osebnih podatkov uporabnikov – posameznikov (npr. imena, priimka, naslova, telefonske številke, elektronskega naslova itd.) razen tistih, ki jih uporabnik posreduje prostovoljno.
  Upravljalec o obiskovalcih spletnega portala ne zbira nobenih osebnih podatkov.
  Upravljalec o registriranih uporabnikih – povpraševalcih zbira naslednje osebne podatke:
  elektronski naslov,
  telefonsko številko,
  regijo
  starost
  O registriranih uporabnikih – ponudnikih storitev upravljalec zbira naslednje (osebne) podatke (skladno s členom 9.2. za vse uporabnike ne zbira vseh spodaj navedenih podatkov):
  elektronski naslov,
  ime in priimek odgovorne osebe,
  firmo samostojnega podjetnika posameznika oz. pravne osebe,
  davčno številko
 7. Upravljalec se zaveže zbrane osebne podatke varovati kot tajne in si prizadevati za njihovo zaščito pred dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Zbrane osebne podatke bo upravljalec zbiral, obdeloval in uporabljal samo za namene, za katere so mu bili posredovani, in v obsegu, potrebnem za delovanje spletnega portala in izvajanje storitev, ki jih spletni portal omogoča.
 8. Namen obdelave osebnih podatkov je:
  identifikacija uporabnika in omogočanje prijave registriranih uporabnikov v uporabnikov profil na spletnem portalu,
  omogočanje registriranim uporabnikom uporabo storitev in funkcionalnosti spletnega portala, zlasti oddajo povpraševanj, obveščanje o povpraševanjih, oddajo ponudb in objavljanje oglasov,
  vodenje evidence registriranih uporabnikov spletnega portala,
  izvajanje statističnih, marketinških in drugih analiz ter spremljanje uporabe storitev in funkcionalnosti spletnega portala,
  obveščanje o novostih na spletnem portalu, njegovih funkcijah in storitvah ter drugo nekomercialno obveščanje,
  pošiljanje reklamnih sporočil,
  komunikacija upravljalca z registriranim uporabnikom,
  odkrivanje, preprečevanje in sankcioniranje takšne uporabe spletnega portala, ki ni v skladu s predpisi ali temi splošnimi pogoji.
 9. Upravljalec bo osebne podatke registriranih uporabnikov spletnega portala, ki oddajo povpraševanje in niso hkrati ponudniki, hranil še največ eno leto po zadnji oddaji povpraševanja.
 10. Upravljalec bo osebne podatke registriranih uporabnikov – ponudnikov hranil ves čas, dokler bo imel uporabnik status registriranega uporabnika, ter še največ eno leto po prenehanju tega statusa. Ostale podatke bo hranil, dokler bo to nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.
 11. Po preteku v členih 5.8. in 5.9 določenega časa hrambe bo upravljalec osebne podatke izbrisal ali anonimiziral, tako da posameznih osebnih podatkov ali njihove kombinacije ni mogoče več povezati z določenim registriranim uporabnikom.
 12. Registriran uporabnik oz. odgovorna oseba registriranega uporabnika ima kadarkoli pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Pri tem veljajo omejitve iz člena 5.14. – v primeru suma kaznivega dejanja ali neupravičene uporabe osebnih podatkov tretjih oseb bo upravljalec osebne podatke hranil, dokler bo to potrebno zaradi teka uradnih postopkov. Če vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov niso mogoči z uporabo funkcij ali storitev, do katerih je mogoče dostopati na podlagi prijave na spletni portal z registracijskim profilom, lahko navedeno registriran uporabnik zahteva po elektronski pošti na naslovu info@rizi.si. Zahtevane informacije bo upravljalec posredoval izključno v elektronski obliki. Upravljalec ni dolžan ugoditi uporabnikovi zahtevi za vpogled, prepis ali kopiranje osebnih podatkov, če je ta podana manj kot tri mesece po zadnji zahtevi, ki ji je upravljalec ugodil, pa za ponovno zahtevo v tako kratkem roku ni razumnih razlogov. Upravljalec lahko od uporabnika zahteva dokaz istovetnosti in v primeru, da uporabnik primernega dokaza ne predloži, njegovo prošnjo zavrne.
 13. Upravljalec zbranih osebnih podatkov ni upravičen posredovati, prodati ali drugače razkriti tretjim osebam. V primeru, da bi bil dostop do podatkov tretjim osebam nujen zaradi pogodbenega sodelovanja s takšnimi tretjimi osebami v zvezi z delovanjem spletnega portala (npr. storitve programiranja, vzdrževanja baz, gostovanja spletnih strani itd.), bo upravljalec dostop tem tretjim osebam omogočil samo pod pogojem, da se bodo zavezale k takšni ravni zaščite osebnih podatkov, kot so opredeljene v tem členu.
 14. Določila predhodnega člena (5.12.) se ne uporabljajo za primer prodaje spletnega portala. V tem primeru bo upravljalec dostop novemu upravljalcuomogočil pod pogojem, da se bo zavezal k takšni ravni zaščite osebnih podatkov, kot so opredeljene v predhodnem členu.
 15. Upravljalec si pridržuje do razkritja osebnih podatkov državnim organom, organom lokalnih samoupravnih skupnosti ali nosilcem javnih pooblastil v primerih, ko dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov. V primeru, da upravljalec ugotovi, da iz objave ali oglasa samega izhaja sum kaznivega dejanja ali neupravičene uporabe osebnih podatkov tretjih oseb, bo upravljalec takšen sum naznanil pristojnim organom.
 16. Spletni portal in storitve, ki jih ponuja, so namenjeni izključno pravnim osebam ter fizičnim osebam, starejšim od 15 let. Fizičnim osebam, mlajšim od 15 let, uporaba portala ni dovoljena. Pogoji za uporabo posameznih storitev spletnega portala so navedeni v poglavju 8 (Storitve portala).
  Uporabnik lahko postane registriran uporabnik z registracijo na spletnem portalu.
  Registracija je namenjena uporabnikovi lastni uporabi in ni dovoljena v imenu drugih oseb. Z registracijo uporabnik izjavlja, da: a) je pravna oseba oziroma fizična oseba, starejša od 15 let, b) da registracijo opravlja v svojem imenu oz. v imenu pravne osebe, ki jo zastopa, c) da je do zastopanja pravne osebe, v imenu katere opravlja registracijo, upravičen oz. za zastopanje ustrezno pooblaščen, d) da je seznanjen z aktualnimi splošnimi pogoji, jih v celoti sprejema in se jih zaveže spoštovati. Registracija v primeru kakršnihkoli zadržkov ali nestrinjanja s splošnimi pogoji ni dovoljena in jo je uporabnik dolžan prekiniti.
  Uporaba storitev spletnega portala je dovoljena samo imetniku uporabniškega računa osebno (v primeru, da gre za fizično osebo) oz. pooblaščenim osebam registriranega uporabnika (v primeru, da gre za fizično osebo, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost ali opravljajo osebno dopolnilno delo, samozaposlenega v kulturi, zasebnega zdravstvenega delavca oz. zasebnega zobozdravnik ali pravno osebo). Posojanje uporabniškega računa oz. objavljanje ali posredovanje ponudb ali povpraševanj za druge osebe, uporaba tujega uporabniškega računa ter preusmerjanje uporabniškega računa niso dovoljeni. Registrirani uporabnik je odgovoren za svoj uporabniški račun. Podatke, s katerimi do uporabniškega računa dostopa (t. j. uporabniško ime in geslo), je dolžan varovati kot zaupne.
  Uporabnik se zaveže storitve spletnega portala in svoj uporabniški račun (če ga ima) uporabljati na takšen način, da pri tem ne krši prisilnih predpisov Republike Slovenije, teh splošnih pogojev ali drugih morebitnih posebnih pogojev. Zlasti ne sme objavljati, pošiljati, posredovati, nalagati ali posredno omogočati dostopa do vsebin, povezav na vsebine ali podatkov, na podlagi katerih je mogoč dostop do vsebin, ki kršijo prisilne predpise. To še posebej velja za vsebine, katerih hramba, posedovanje ali posredovanje predstavlja kaznivo dejanje (npr. otroška pornografija, kršitve človekovih pravic itd.), katere kršijo osebnostne pravice tretjih, vključno z varstvom osebnih podatkov, pravice intelektualne lastnine, spodbujajo k narodnostni, rasni, spolni, jezikovni, verski, politični, izobrazbeni ali drugi diskriminaciji, vključno z diskriminacijo na podlagi gmotnega stanja, rojstva, družbenega položaja, invalidnosti ali drugih osebnih okoliščin.
  Prepovedana je uporaba spletnega portala ali podatkov, ki jih vsebuje, za pošiljanje verižnih pisem, vsiljene pošte (t. i. »spam« pošte) ali izvajanje drugih zlonamernih dejavnosti (npr. t. i. »phishing«).
  Uporabnik portala je dolžan s skrbnostjo dobrega gospodarja storiti vse, da prepreči širjenje oz. distribucijo računalniških virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive oz. neželene programske kode s pomočjo spletnega portala k drugim uporabnikom portala.
  Za uporabo uporabniškega računa in storitev spletnega portala kot tudi za ustrezno varovanje podatkov, s katerimi do uporabniškega računa dostopa, pred zlorabami, prevzema uporabnik vso odgovornost, vključno z odškodninsko odgovornostjo.
  Upravljalec registriranim uporabnikom – ponudnikom nudi svetovanje in pomoč pri komunikaciji s potencialnimi strankami. V ta namen je vsebina komunikacije med registriranimi uporabniki – povpraševalci in ponudniki, ki poteka preko komunikacijske platforme na spletnem portalu, upravljalcu vidna.
 17. Uporaba spletnega portala je mogoča samo pod pogojem, da se uporabnik strinja z uporabo v tem členu naštetih tehnologij in orodij oz. postopkov.
  Ob prvem obisku spletnega portala bo na računalnik oz. drugo elektronsko napravo, s katere uporabnik dostopa do spletnega portala, pod pogojem, da nastavitve spletnega brskalnika to omogočajo, nameščen piškotek (t. i. cookie). Piškotek je tekstovna datoteka, shranjena na elektronski napravi uporabnika, do katere dostopa ob ponovnem obisku spletnega portala spletni strežnik spletnega portala samodejno. Piškotki ne omogočajo zbiranja osebnih podatkov o uporabniku elektronske naprave, na kateri so shranjeni, prav tako pa ne morejo biti uporabljeni za zagon programov in drugih zagonskih datotek ali prenos virusov, trojanskih konjev ali druge škodljive ali neželene programske kode v elektronsko napravo uporabnika.
  Uporaba piškotkov je namenjena:
  Zbiranju statistike o obisku spletnega portala in podatkov o tem, katere povezave na spletnem portalu uporabniki uporabljajo. S tem upravljalec spletnega portala ugotavlja, ali tipičen uporabnik dobiva informacije, ki jih išče, ter na tej podlagi prilagaja svoje storitve in funkcionalnost spletnega portala. Podatki se zbirajo in obdelujejo agregirano in ne omogočajo razpoznave načina uporabe portala za vsakega uporabnika posebej, omogočajo pa sledenje določenim trendom pri obisku portala, kot npr. toku klikov na povezave.
  Identifikaciji registriranih uporabnikov.
  Piškotki iz alineje a člena 7.3. so namenjeni izboljšanju delovanja spletnega portala. Piškotki iz alineje b člena 7.3. so nujni za delovanje spletnega portala. Tip posameznega piškotka glede na to delitev je opredeljen v tabeli uporabljenih piškotkov (člen 7.8.)
  Spletni portal uporablja lastne piškotke in piškotke tretjih oseb. Lastni piškotki so tisti, ki pripadajo oz. jih namešča upravljalec spletnega portala in jih shranjuje na lastni opremi. Piškotki tretjih so piškotki, ki jih v spletni brskalnik uporabnika namestijo upravljalci tretjih spletnih strani, ki je ne obvladuje podjetje upravljalec spletnega portala. Tip posameznega piškotka glede na to delitev je opredeljen v tabeli uporabljenih piškotkov (člen 7.8.)
  Čas hrambe piškotkov je odvisen od tega, ali gre za t. i. »sejne« piškotke ali t. i. »trajne« piškotke. »Sejni« piškotki ostanejo shranjeni do zaključka posamezne spletne seje. »Trajni« piškotki ostanejo shranjeni do njenega izteka oz. do takrat, ko pride do njihovega izbrisa. Tip posameznega piškotka glede na to delitev je opredeljen v tabeli uporabljenih piškotkov (člen 7.8.)
  V spletnem brskalniku je mogoče omogočiti, onemogočiti in izbrisati vse shranjene piškotke. Uporaba navedenih funkcionalnosti je opisana v navodilih za uporabo spletnega brskalnika, ki ga uporablja posamezen uporabnik. V primeru, da uporabnik izklopi oz. onemogoči uporabo piškotkov, spletni portal www.rizi.si morda ne bo deloval pravilno.
 18. Spletni portal uporablja tehnologijo spletnih signalov, znano tudi pod imenom tehnologija prozornih gifov ali tehnologija oznak ukrepanja. Upravljalec tehnologije ne uporablja za dostop do podatkov, ki bi omogočali osebno prepoznavo uporabnika na spletnem portalu. Namen uporabe je zbiranje statističnih podatkov o uporabi spletnega portala, predvsem števila klikov na določene povezave. S pomočjo te tehnologije upravljalec izboljšuje storitve in funkcionalnost spletnega portala.
 19. Uporabnik soglaša, da sme upravljalec portala ob oddaji povpraševanja oz. ponudbe zabeležiti in shraniti IP številko elektronske naprave, s katere je bilo povpraševanje oz. ponudba oddana ter da sme v primeru kršitve predpisov, pravic tretjih ali teh splošnih pogojev ta podatek uporabiti v dokazne namene oz. ga posredovati pristojnim državnim organom.
 20. Registrirani uporabnik daje svoje privoljenje, da upravljalec shranjuje piškotke, nameščene v zvezi z obiskom portala, ter jih obdeluje zaradi namenov, vse kakor je opredeljeno v tem poglavju.
 21. Spletni portal omogoča naslednje glavne storitve:
  posredovanje vabil k stavljenju ponudb (v nadaljevanju tudi: povpraševanje) registriranim uporabnikom – ponudnikom blaga in storitev,
  pisno komunikacijo med povpraševalcem in ponudniki, ki so vabilo k stavljenju ponudb (povpraševanje) prejeli, in sicer v okviru komunikacijske platforme,
  obveščanje registranih uporabnikov – ponudnikov o prejetih vabilih k stavljenju ponudb (povpraševanjih),
  obveščanje registriranih uporabnikov – povpraševalcev o prejetih ponudbah,
  svetovanje registriranim uporabnikom – ponudnikom blaga in storitev glede komunikacije s potencialnimi strankami,
  ustvarjanje oglasov registriranih uporabnikov – ponudnikov
  sklenitev naročniškega razmerja,
  pridobitev ene ali več značk,
  objavo komercialnih oglasov,
  tehnično in vsebinsko pomoč preko spletnega portala, elektronske pošte oz. telefona
 22. Storitev oddaje vabil k stavljenju ponudb (v nadaljevanju tudi: povpraševanja) smejo uporabljati vsi registrirani uporabniki. Storitev oddaje ponudbe smejo uporabljati le registrirani uporabniki, ki so za opravljanje dejavnosti, v zvezi s katero oddajajo ponudbo, ustrezno registrirani, imajo predpisana dovoljenja, certifikate in izpolnjujejo druge predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti (člen 8.3.)
  Zaradi omejitev Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je posredovanje ponudb dovoljeno samo: a) pravnim osebam, ki imajo ustrezno dejavnost registrirano skladno s predpisi,b) fizičnim osebam, ki na trgu skladno z veljavno zakonodajo samostojno opravljajo pridobitno dejavnost (t. i. samostojni podjetniki posamezniki) in imajo ustrezno dejavnost registrirano skladno s predpisi, c) fizičnim osebam, ki so samozaposlene na področju kulture ter so pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, vpisane v razvid samozaposlenih v kulturi za ustrezen specializiran poklic, d) fizičnim osebam, ki opravljajo osebno dopolnilno delo ter so pri pristojni upravni enoti vpisane v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, e) fizičnim osebam, ki opravljajo zdravstveno dejavnost kot zasebni zdravstveni delavci ali sodelavci oz. zasebni zobozdravniki, imajo ustrezno strokovno izobrazbo, so strokovno usposobljene za samostojno opravljanje dela v svojem poklicu in so vpisane v register zasebnih zdravstvenih delavcev ali sodelavcev oz. zasebnih zobozdravnikov.
  Oddaja vabil k stavljenju ponudb je omogočena le registriranim uporabnikom, ki so se na spletnem portalu ustrezno registrirali in pri tem upravljalcu posredovali (osebne) podatke iz člena 5.4. Oddaja povpraševanj je mogoča neposredno preko obrazca na spletnem portalu ali preko telefona.
  Posredovanje ponudb je omogočeno le registriranim uporabnikom, ki so se na spletnem portalu ustrezno registrirali in pri tem upravljalcu posredovali (osebne) podatke iz člena 5.5. Ponudniki lahko ponudbe povpraševalcem posredujejo preko spletnega portala.
  Sistem posredovanja povpraševanj in ponudb je načrtovan tako, da je onemogočena prednost ponudnikom, ki se najhitreje odzovejo na povpraševanje, povpraševalci pa prejmejo pregledno količino ponudb – kot je opisano v nadaljevanju. Povpraševalec in ponudniki so o oddaji povpraševanja, ponudbe in sporočilih, ki si jih lahko izmenjajo, obveščeni po elektronski pošti.
 23. Zaradi zagotavljanja kvalitete in popolnosti informacij si upravljalec pridržuje pravico do preverjanja povpraševanj in ponudb. Upravljalec sme vstopiti v stik z registriranim uporabnikom preko elektronske pošte ali sporočene telefonske številke z namenom preverjanja ter po potrebi dopolnitve vsebine povpraševanja oz. ponudbe.
 24. Upravljalec ima pravico do zavrnitve, izbrisa ali blokade objave celotne vsebine ali dela povpraševanja oz. ponudbe brez vnaprejšnjega obvestila v primeru, da povpraševanje oz. ponudba kršita ali bi s posredovanjem kršila predpise ali te splošne pogoje, vsebujeta nedovoljeno ali neprimerno vsebino. To zlasti velja v primeru:
  nepravilne objave kontaktnih podatkov,
  neresničnega objavljanja kontaktnih podatkov,
  oglaševanja posredniških storitev,
  oglaševanja zavajajoče cene (objava maloprodajne cene brez vključenega DDV!),
  povpraševanj oz. ponudb z neprimerno vsebino,
  vsebinsko neprimernih povpraševanj oz. ponudb,
  povpraševanj oz. ponudb, ki niso sestavljeni v slovenskem jeziku,
  povpraševanj oz. ponudb, ki se v objavi sklicujejo na druge oglase ali oglase v drugih medijih.
 25. V primeru kršitev iz člena 12.8. si upravljalec pridržuje pravico do spremembe ali prireditve povpraševanja oz. ponudbe tako, da sta skladna s temi splošnimi pogoji. V zvezi s postopki po tem členu veljajo določila člena 15.3.
 26. Upravljalec si pridržuje pravico izločiti neresna in pomanjkljiva povpraševanja.
 27. V primeru, da upravljalec z registriranim uporabnikom ne stopi v stik, je registrirani uporabnik o tem, ali je bilo povpraševanje pred objavo oz. posredovanjem ponudnikom preverjeno, obveščen z elektronskim sporočilom.
 28. V primeru telefonske oddaje povpraševanja (člen 8.4.) registracijske podatke vnese v informacijski sistem administrator upravljalca in registriranemu uporabniku pošlje elektronsko sporočilo s povezavo na potrditveno stran, kjer ta potrdi istovetnosti in pravilnosti telefonsko sporočenih podatkov. Posredovanje povpraševanja ni mogoče, dokler registrirani uporabnik naročila povpraševanja ne potrdi.
 29. Obveščanje ponudnika glede Posredovanje ponudbe povpraševalcu oz. posredovanje povpraševanj povpraševalcev ponudnikom je brezplačno. Omogočena možnost stika s povpraševalcem pa omogočena le v plačljivih naročniških paketih.
 30. Značka je oznaka ponudnika, vidna na njegovem oglasu ter v vsej komunikaciji preko spletnega portala, ki označuje določeno lastnost, značilnost ali zagotovilo. Prikaz posameznih značk lahko ponudnik nastavi sam v svojem profilu.
 31. Uporabnik – ponudnik se ob registraciji zaveže k mesečni tarifi 15€ ter 10€ na posamičen oglas. Izjema sta prva dva meseca, ko bo spletni portal popolnoma brezplačen ter mladi podjetniki kateri imajo po izteku dveh mesecev polovično tarifo, ki znaša 7,5€ na mesec ter 5€ na posamičen oglas, ob tem pa imajo tudi prvih 5 oglasov zastonj. Za uporabnika – uporabnika so storitve portala popolnoma brezplačne. Uporabnik – ponudnik na ustrezni naslov konec vsakega meseca dobi račun.
 32. Uporabnik portala postane registrirani uporabnik z registracijo na portalu na podlagi izpolnjenega registracijskega obrazca.
  Povpraševalec je dolžan ob registraciji v registracijskem obrazcu sporočiti podatke iz člena 5.4.
  Ponudnik je dolžan ob registraciji v registracijskem obrazcu sporočiti naslednje podatke iz člena 5.5.
 33. Objava ponudb ali povpraševanj za druge osebe ali v imenu drugih oseb je prepovedana.
  Vsak registrirani uporabnik – ponudnik, ki oglašuje prodajo blaga ali opravljanje storitev oz. posreduje ponudbe za navedeno, jamči, da je za predmetno dejavnost ustrezno registriran oz. priglašen in ima predpisana dovoljenja in certifikate ter izpolnjuje druge predpisane pogoje za oglaševanje in izvajanje oglaševane dejavnosti.
  Registriran uporabnik, ki vabi k stavljenju ponudb (povprašuje) za blago ali storitve, jamči, da s povpraševanji ne vabi k stavljenju ponudb za blago ali storitve, ki jih njihovi dobavitelji oz. izvajalci ne opravljajo skladno s predpisi, prav tako pa se zaveže, da v primeru, da bi s takšnim prodajalcem oz. izvajalcem prišel v stik preko spletnega portala, pri takšnem prodajalcu blaga oz. izvajalcu storitev ne bo naročil.
  Vsak povpraševalec jamči, da so kontaktni podatki in vsebina vsakega posameznega povpraševanja resnični, pravilni in popolni ter skladni s predpisi oz. da z objavo oglasa ne kršijo katerihkoli pravic tretjih oseb.
  Ponudbe ponudnikov ne smejo vsebovati vsebin, ali podatkov, na podlagi katerih je mogoč dostop do vsebin, ki kršijo prisilne predpise, zlasti vsebin, katerih hramba, posedovanje ali posredovanje predstavlja kaznivo dejanje (npr. otroška pornografija, kršitve človekovih pravic itd.), katere kršijo osebnostne pravice tretjih, vključno z varstvom osebnih podatkov, pravice intelektualne lastnine, spodbujajo k narodnostni, rasni, spolni, jezikovni, verski, politični, izobrazbeni ali drugi diskriminaciji, vključno z diskriminacijo na podlagi gmotnega stanja, rojstva, družbenega položaja, invalidnosti ali drugih osebnih okoliščin.
  Povpraševanja in ponudbe registriranih uporabnikov ne smejo vsebovati vsebin, ki bi pomenile oglaševanje ali nagovarjanje uporabnikov k prodaji, nakupu, najemu, sprejemanju, zbiranju sredstev ali drugemu trženju blaga ali storitev, razen tistih, ki so opredeljene v členu 1.1.
  Ponujanje blaga oz. storitev pod posebnimi pogoji, kot npr. s popusti, darili, dodatnimi ugodnostmi ali podobnimi vsebinami, mora biti transparentno z jasno navedbo, pod kakšnimi pogoji je mogoče dodatne ugodnosti pridobiti.
  V besedilo povpraševanja in ponudbe je, razen v za to predvidenih poljih oz. mestih, prepovedano na kakršenkoli način (v besedilu, grafičnem elementu, sliki itd.) vključevati kontaktne podatke ali podatke, na podlagi katerih je mogoče do teh podatkov priti. Navedeno velja zlasti, če takšno navajanje podatkov omogoča drugim uporabnikom vzpostavitev stika z registriranim uporabnikom – oglaševalcem, neposredno ali posredno pridobivanje podatkov o uporabniku ali informacij, ki so sicer plačljive. Kontaktni podatki ali podatki, na podlagi katerih je do teh podatkov mogoče priti, so npr. telefonske številke, identifikacijska oz. uporabniška imena socialnih omrežij ali elektronskih komunikacijskih orodij (npr. Facebook, Skype itd.), elektronski naslovi, fizični naslovi in podobno.
  Povpraševanja in ponudbe morajo biti zapisani v slovenskem jeziku.
  Za vsebine, objavljene v povpraševanju oz. ponudbi, je odgovoren izključno registrirani uporabnik, ki je povpraševanje oz. ponudbo posredoval.
  Povpraševalec se z oddajo povpraševanja strinja, da bo posredovano posameznim registriranim uporabnikom – ponudnikom, ki imajo možnost stopiti z njim v stik oz. biti o objavljenem oglasu samodejno obveščeni.
  Registrirani uporabniki so dolžni osebne podatke drugih uporabnikov, ki jih slednji razkrijejo, uporabljati samo pod pogoji, ki jih ti določijo. Ob odsotnosti drugačnih dovoljenj se šteje, da osebnih podatkov ni dovoljeno posredovati tretjim osebam, jih shraniti, obdelovati ali uporabljati drugače kot za namen, zaradi katerega so bili posamezni osebni podatki razkriti. Zlasti sta prepovedani komercialna raba osebnih podatkov in vsaka druga raba, ki ni za lastne potrebe.
  Registrirani uporabnik se strinja, da sme upravljalec portala vsako povpraševanje ali ponudbo iz dokaznih razlogov v primeru suma kršitev predpisov, pravic tretjih oseb ali teh splošnih pogojev ohraniti še eno leto po umiku.
 34. Upravljalec portala poleg pravic in obveznosti, določenih v teh splošnih pogojih:
  Zagotavlja, da bo storitve in funkcionalnosti portala skušal zagotavljati na najvišji možni ravni.
  Zagotavlja, da si bo prizadeval odpravljati napake v delovanju spletnega portala ali storitev, ki jih spletni portal ponuja, v najkrajšem možnem času.
  Zagotavlja, da si bo prizadeval registrirane uporabnike čim bolj ažurno obveščati o načrtovanih ali nenačrtovanih začasnih ali trajnih izpadov v delovanju spletnega portala ali funkcionalnosti ter storitev, ki jih portal omogoča, ter razlogih za takšne izpade.
  Si pridržuje pravico, da upravljanje spletnega portala prenese na drugo osebo. Zavezuje se, da bo registrirane uporabnike o nameravanem prenosu pravočasno obvestil.
 35. Uporabnik portala je poleg drugih pravic in obveznosti, določenih v teh splošnih pogojih:
  Dolžan uporabljati spletni portal ter storitve, ki jih omogoča, v skladu z njihovim namenom, predpisi, temi splošnimi pogoji ter navodili upravljalca.
  Dolžan uporabljati spletni portal in storitve, ki jih omogoča, izključno na takšen način, da s tem upravljalcu, drugim uporabnikom ali tretjim osebam ne povzroča škode.
  Dolžan vzdržati se vseh ravnanj (aktivnih, opustitvenih ali dopustitvenih), ki bi lahko imele za posledico nedelovanje, nepravilno ali omejeno delovanje spletnega portala, njegovih funkcionalnosti ali storitev, ki jih omogoča, ali okrnitev podatkovne integritete spletnega portala.
  Dolžan upravljalca portala obvestiti o izpadu v delovanju portala, njegovih funkcionalnosti ali storitev, po elektronski pošti na naslov info@rizi.si.
  Dolžan poravnati račune za storitve spletnega portala v dogovorjenem roku.
  Dolžan ugovarjati računu s pisno reklamacijo v roku 8 dni od prejema, vendar je dolžan plačati nesporni del računa.
  Odgovoren za resnost svojega povpraševanja oz. ponudbe ter lastnosti blaga oz. vsebino storitev, ki jih ponuja.
  Odgovoren za vse posledice, ki bi izhajale iz kršitve predpisov ali teh splošnih pogojev.
  Dolžan vstopiti v morebitem pravdnem postopku proti upravljalcu zaradi kršitev predpisov ali pravic tretjih oseb v pravdni postopek kot intervenient na strani upravljalca ali vstopiti v pravdo na strani tožene stranke, če so zato izpolnjeni pogoji in če je podlaga za zahtevek uporabnikovo ravnanje (aktivno, dopustitev sli opustitev), ki je bilo v nasprotju s predpisi ali temi splošnimi pogoji ali je slednji z njim kršil pravice tretjih oseb.
  Dolžan upravljalcu povrniti vso škodo, vključno s stroški sodnih ali drugih postopkov, ki bi jo ta utrpel zaradi zahtevkov drugih uporabnikov ali tretjih oseb in za katere bi se izkazalo, da temeljijo na ravnanju (aktivnem, dopustitvi sli opustitvi) uporabnika v nasprotju s predpisi ali temi splošnimi pogoji.
 36. V kolikor želi uporabnik – ponudnik prenehati z delovanjem na spletnem portalu mora o tem obvestiti info@rizi.si, da se mu račun izbriše. V kolikor se račun izbriše sredi tekočega meseca je predviden znesek 20€.
  Vsebina spletnega portala je v celoti v lasti upravljalca razen vsebine oglasov registriranih uporabnikov portala in vsebine komercialnih oglasov. Imetnik vseh upravičenj avtorske pravice na vsebinah, ki so v lasti upravljalca, je upravljalec in si jih ta v celoti pridržujeta Žan Trunk in Janez Borovnica. Upravljalec je prav tako imetnik oz. licencirani uporabnik vseh znamk, ki se pojavljajo na spletnem portalu, razen tistih, ki se pojavljajo v vsebini komercialnih oglasov. Uporaba informacij s spletnega portala, varovanih z omenjeno avtorsko pravico in pravicami industrijske lastnine, je dovoljena le za lastne potrebe in pod pogojem, da so te reproducirane vsebinsko dosledno in v enakem kontekstu ter da je naveden kot vir spletni portal rizi.si in kot imetnika avtorskih pravic Žan Trunk in Janez Borovnica. Uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem portalu in v lasti upravljalca ter varovane z avtorsko pravico ali pravicami industrijske lastnine, v druge namene kot za lastne potrebe, je dovoljena samo na podlagi predhodnega pisnega soglasja upravljalca. Preoblikovanje informacij ali uporaba v drugem kontekstu je tudi v tem primeru dopustna samo v primeru, da je to izrecno navedeno in da so citirani deli jasno označeni.
  Vsebina oglasov registriranih uporabnikov portala kot tudi vsebina komercialnih oglasov je v lasti tretjih oseb in zanjo ti pogoji uporabe ne veljajo. Uporaba vsebine oglasov registriranih uporabnikov spletnega portala in komercialnih oglasov je dovoljena pod pogoji, ki jih določijo njihovi lastniki oz. imetniki avtorskih pravic na navedenih vsebinah. Če oz. dokler registrirani uporabniki in imetniki avtorskih pravic komercialnih oglasov za svoje oglase izrecno pisno ne določijo drugače, se šteje, da veljajo za njihovo uporabo enaki pogoji, kot so v prejšnjem členu opredeljeni za upravljalčeve vsebine na spletnem portalu.
  Če je na spletni portal omisi.si narejena povezava s tretjih strani, mora biti spletna stran spletnega portala edini element v oknu brskalnika – prikaz spletne strani portala znotraj okvira druge spletne strani je prepovedana. Upravljalec si pridržuje pravico, da takšno povezovanje s tretjih strani po lastni diskreciji prepove.
 37. Vsak uporabnik ali tretja oseba, ki meni, da je prišlo do kršitve teh splošnih pogojev, zlasti kadar gre za kršitve pravic intelektualne lastnine (poglavje 3), varstva osebnih podatkov (poglavje 5), pogojev uporabe spletnega portala (poglavje 6), pravil o izbiri prikaznega imena (člena 9.4. in 9.6.), posebnih pogojev oglaševanja (poglavje 12), obveznosti uporabnikov portala (poglavje 14), kadar gre za zlorabo njegovih osebnih podatkov ali zlorabo njegovih podatkov iz oglasa uporabnika, je dolžan to sporočiti upravljalcu portala na elektronski naslov info@rizi.si.
  Postopek obravnave pritožb oz. obvestil o kršitvah je zaupen. Upravljalec portala se zavezuje varovati podatke o identiteti pritožnika ter podatke, na podlagi katerih je identiteto mogoče razkriti, pred dostopom tretjih oseb, razen, če uporabnik oz. tretja oseba, ki je poslala obvestilo o kršitvi oz. pritožbo, izrecno ne dovoli drugače. Dolžnost varovanja podatkov ne velja v primeru, da dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov.
  Kadar upravljalec portala sam ali na podlagi prijave iz prejšnjega odstavka ugotovi, da je prišlo ali je utegnilo priti do kršitve prisilnih predpisov ali kateregakoli določila teh splošnih pogojev, lahko zraven ali namesto ukrepov iz člena 8.7. takoj začasno onemogoči dostop do uporabnikovega uporabniškega računa, povpraševanj in ponudb (v delu ali v celoti) in/ali zamrzne obveščanje o povpraševanjih, katerim pogojem uporabnik ustreza. V takšnem primeru bo uporabnika pozval, da v roku, ki ga določi upravljalec, odpravi napake oz. zagotovi spoštovanje teh splošnih pogojev. Če uporabnik kršitev ne odpravi, če odprava kršitve ni mogoča ali če uporabnik kršitve ponavlja, je upravljalec upravičen uporabniški račun uporabnika ukiniti ter iz baze izbrisati vse podatke v povezavi s posameznim uporabnikom. O tem je dolžan upravljalec portala uporabniku poslati sporočilo na sporočen elekronski naslov. Uporabnik v primeru ukinitve uporabniškega računa iz tega člena ni upravičen do vračila sorazmernega dela naročnine. Uporabnik sme z utemeljenim pojasnilom zaprositi za podaljšanje roka za odpravo kršitev. Upravljalec lahko prošnji ugodi ali jo zavrne ob upoštevanju vseh okoliščin primera.
  V primeru, da ima katerokoli ravnanje uporabnika iz tega člena znake kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, bo upravljalec portala takšno ravnanje naznanil pristojnim državnim organom.
 38. Vsak uporabnik se je z vprašanji, pripombami in pritožbami, ki se nanašajo na storitve iz člena 1.1. ali uporabo teh splošnih pogojev, dolžan najprej obrniti na elektronski naslov info@rizi.si.V primeru sporov med upravljalcem portala in uporabnikom jih bosta slednja skušala reševati po mirni poti. V kolikor to ne bo mogoče, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.